Организация за координация на взаимодействието между доброволците, защитаващи семействата си от инвазията на социалните служби /СС/

 
Възраждане

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промени в Закона за социалните услуги


Предложение за промени в закона за цоциалните услуги от ПП Възраждане

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,

Преклузивно поставения срок за предложения по Закона за социалните услуги няма да възпрепятства Политическа организация Възраждане за пореден път да представи препоръките си по него.

Приетите през 2019г. изменения в десетки закони, касаещи децата, семействата, здравето, правата и свободите на българските граждани са противоконституционни и противодържавни. Законодателство предпоставя, че търговците на услуги – социални, здравни, образователни, психологически, и всякакви други са по-загрижени за благото и добруването на децата отколкото техните родители!

Приетото законодателство е антибългарско и антидържавно. Антибългарско е, защото в условие на демографски колапс въвежда рестрикции и оказва натиск върху родителите, а многодетните директно класифицира като рискова група.  Антидържавно е, защото класифицира на етнически принцип огромни групи хора, с което провокира етническо озлобление и омраза.

Тази погрешна логика, инспирирана от лобистките кръгове, с която е пропит целия мащабен проект, не подлежи на ремонт с промяна на няколко члена или в двайсетина  закона.

Необходимо е да се отменят всички промени, направени през 2019г. съгласно уж „отменената“ „стратегия“ и законодателството да се върне във вида му към 01.01.2019г.

Впоследствие следва да направите детайлна ревизия, така че законодателството да отговори на тези десет принципа, които в момента са нарушени:

 1. Интересите на детето се представляват от неговите родители. Родителите имат право да вземат всички решения относно бита, здравето, образованието и възпитанието на своите деца. Подпомагането на детето се извършва основно чрез подпомагане на неговото семейство. Битието на детето и капацитета на семейството не може да бъде оценявано от "търговците", които ще получат финансиране за да работят по случая, ако класифицират семейството като „неблагополучно“.
   
 2. Наличието на риск сам по себе си, не е достатъчно основание за интервенция в семейството. Риск от настъпване на неблагоприятни събития съществува винаги и навсякъде. Риск, по-висок от този в семействата, съществува при резидентната грижа и в институциите. Риск съществува и във вашето семейство.
   
 3. Висш интерес на детето е то да живее в своето семейство, при своите родители.
  В случай, че родителите нямат възможност да се грижат за детето – било временно или постоянно – то се поверява на роднини, способни и желаещи да го гледат и само в случай, че няма такива – се институционализира в приемна грижа. Дори институционализирано, детето има право да общува с родителите си и с роднините си ежедневно. Роднините се ползват с предимство и в случай на осиновяване.
   
 4. Отнемането на родителски права може да стане само след съдебно решение, постановено в справедлив съдебен процес, при равнопоставеност на страните. Дори временно отнемане на родителски права не може да става с административна заповед
   
 5. Недопустимо е да се приемат и да се разглеждат анонимни сигнали  Социалната сфера е изключително чувствителна и не трябва да позволяваме да става поле за размяна на удари вследствие съседски спорове или махленски вражди.  Хората, злонамерено подали неверни сигнали, както и служителите от отделите за закрила на детето трябва да носят отговорност за вредите, нанесени от техните действия.
   
 6. В случай на насилие над дете - следва да се предприемат действия за ограничаване на насилника, а не на потърпевшия. Ограничителни заповеди, ограничаващи общуването в семейството може да се издават само от съда, в бързо производство, при равнопоставеност на страните.
   
 7. Възпитанието и формирането на мироглед и ценностна система е право на семейството. Запознаването с половото общуване, норми, ограничения и половото детерминиране на социални роли, се осъществява в семейството. В училище са допустими, само в горните класове, уроци по полова хигиена и репродуктивно здраве.
   
 8. Събирането, съхраняването, споделянето и оповестяването на информация за детето и за семейството се осъществява само със знанието и съгласието на родителите. Родителите имат право на достъп до всички доклади и досиета, които социалните служби съставят за техните деца и семейства.
   
 9. Приемната грижа следва да се поверява само на зрели хора, които имат собствено семейство, образование, собствени деца смислен трудов опит. Семейството трябва да има доходи не само от системата за социално подпомагане. Родителите имат право да изберат приемното семейство, в което да бъде настанено детето им, както и да поискат смяната му.
   

10. Българско дете може да се осинови международно само при отказ на всички български кандидат осиновители.  Българските служби са длъжни да проследяват здравето и статуса на всички осиновени български деца, където и да се намират по света, до навършването на пълнолетието им.

 

 

Дата: 14.01.2019г.                              

Цитадела

Сайтът е проект на Движение „Възраждане“