Организация за координация на взаимодействието между доброволците, защитаващи семействата си от инвазията на социалните служби /СС/

 
Възраждане

Нашите принципи в детското законодателство


Формулирахме десет принципа, на които трябва да отговаря просемейното и продетско законодателство

1. Родителите имат право да вземат всички решения относно бита, здравето, образованието и възпитанието на своите деца. Подпомагането на детето се извършва основно чрез подпомагане на неговото семейство.

2. Интересите на детето се представляват от неговите родители, ако те не са лишени от родителски права. Висш интерес на детето е то да живее в своето семейство, при своите родители. Отнемане на родителски права може да стане само след съдебно решение, в справедлив съдебен процес, при равнопоставеност на страните. Дори временно отнемане на родителски права не може да става с административна заповед.

3. Събирането, съхраняването, споделянето и оповестяването на статистическа информация за детето и за семейството се осъществява само със съгласието на родителите. Родителите имат право на достъп до всички доклади и досиета, които социалните служби съставят за техните деца и семейства.

4. Риск от настъпване на неблагоприятни събития съществува винаги и навсякъде. Риск, по-висок от този в семействата, съществува при резидентната грижа и в институциите. Наличието на риск сам по себе си, не е достатъчно основание за разрушаване на семейството.

5. Не се приемат и не се разглеждат анонимни сигнали. Хората, злонамерено подали неверни сигнали, както и служителите от отделите за закрила на детето носят отговорност за вредите, нанесени от техните действия.

6. В случай на насилие над дете - следва да се предприемат действия за ограничаване на насилника, а не на потърпевшия. Ограничителни заповеди, ограничаващи общуването в семейството се решават от съда, в бързо производство, при равнопоставеност на страните.

7. В случай, че родителите нямат възможност да се грижат за детето – било временно или постоянно – то се поверява на роднини, способни и желаещи да го гледат и само в случай, че няма такива – се институционализира в приемна грижа. Дори институцонализирано, детето има право да общува с родителите си и с роднините си ежедневно. Роднините се ползват с предимство и в случай на осиновяване.

8. Запознаването с половото общуване, норми, ограничения и половото детерминиране на социални роли, се осъществява в семейството. В училище са допустими, само в горните класове, уроци по полова хигиена и репродуктивно здраве.

9. Приемната грижа следва да се поверява на зрели хора, които имат собствено семейство, образование, собствени деца смислен трудов опит. Семейството трябва да има доходи не само от системата за социално подпомагане. Родителите имат право да изберат приемното семейство, в което да бъде настанено детето им, както и да поискат смяната му.

10. Българско дете се осиновява международно само при отказ на всички български кандидат осиновители. Държавните органи проследяват здравето и статуса на всички осиновени български деца, където и да се намират по света, до навършването им на пълнолетие.

Цитадела

Сайтът е проект на Движение „Възраждане“